تصویر پست
نقش برجسته حدیث سلسله الذهب بر اساس طرحی از استاد رضا مهدوی
بـعـدی
سردیس قیصر امین پور